Ajuntament de Benicarló mucbefoto del mucbefoto del mucbe
Ajuntament de Benicarló Centre Cultural Convent de Sant Francesc     e-mail: correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org Valencià | Castellano
EXPOSICIONS 2016

Exposició i entrega de premis del XXIII Concurs Local de Primavera de Dibuix i Pintura

EXPOSICIÓ "XXII Concurs Local de Primavera de Dibuix i Pintura"

Inauguració i entrega de premis: Divendres, 8 d'abril de 2016, a les 19h.

Del 8 fins al 24 d'abril de 2016.

Exposició de les obres participants i guanyadors del XXIII Concurs Local de Primavera en les modalitats de dibuix i pintura. Durant l'acte d'inauguració es produirà la lectura de l'acta del Jurat Qualificador, així com l'entrega de premis, fent-se públic el títol de les obres guanyadores i noms dels artistes premiats.

Organitza: Regidoria de Cultura - Mucbe.

*Imatges corresponents als guanyadors de la XXIIª Edició (Any 2015).BASES DEL XXIII CONCURS LOCAL DE PRIMAVERA DE DIBUIX I PINTURA

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Benicarló convoca el XXIII CONCURS LOCAL DE PRIMAVERA DE DIBUIX I PINTURA, d'acord a les següents BASES:

1. PARTICIPANTS. Persones nascudes o empadronades a Benicarló.

No es poden presentar al concurs els guanyadors dels primers premis de l'any anterior, ni els autors professionals que tinguen una trajectòria artística reconeguda.

2. MODALITAT, TEMA I PROCEDIMENT. S'estableixen dues modalitats: dibuix i pintura, amb llibertat de tema i tècnica. Es valorarà preferentment que les obres siguen originals.

En la modalitat de pintura, les mesures de cadascun dels costats de les obres no poden ser inferiors a 40 cm.

En la modalitat de dibuix, les mesures han de ser iguals o superiors a l'A3.

En cas que l'obra siga premiada es sol·licitarà la remissió d'una imatge de l'obra en format digital en alta resolució per tal de poder donar difusió de la resolució del jurat, així com per l'edició del material gràfic que l'organització pugui editar.

Les obres no han d'haver estat premiades en cap altre concurs.

3. PRESENTACIÓ DE LES OBRES.

Al Centre Cultural Convent de Sant Francesc (c. de la Pau, 2 -12580 Benicarló), amb la indicació PER AL XXIII CONCURS LOCAL DE PRIMAVERA DE DIBUIX I PINTURA, dins de l'horari següent:

Dimarts a divendres, de 9:00 a 14:00 hores, i de 17:00 a 20:00 hores.

Dissabte, de 10:00 a 13:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores.

Diumenge, de10:30 a 13:30 hores.

El màxim d'obres a presentar per participant es fixa en dos en total, podent ser les dos en la mateixa modalitat o bé una en la modalitat de pintura i l'altra en dibuix.

Les obres han d'estar emmarcades, com a mínim, amb un llistó de fusta, sempre que el propi llenç no faça de marc. Les obres han de portar instal·lada l'armella.

No seran admeses obres que hagen estat presentades en edicions anteriors.

4. DATA DE PRESENTACIÓ.

El termini per la presentació de les obres serà des de l'endemà de la aprovació d'aquestes bases i fins al 6 d'abril de 2016.

5. IDENTIFICACIÓ.

Les obres s'han de presentar amb el sistema de plica. És a dir, amb un sobre gran on s'especificarà en l'exterior el lema i la modalitat en la que es participa. Dintre, un sobre menut i tancat on s'especificarà:

El títol de l'obra, tècnica i any.

El nom i cognoms de l'autor.

L'adreça, el telèfon, i el correu electrònic.

La fotocòpia del DNI.

Acreditació de residència en aquesta ciutat.

Currículum artístic.

Les obres presentades no han de contindre la signatura de l'autor o dades que l'identifiquen. En el cas que hi haja alguna dada indicativa, s'ha de cobrir convenientment.

6. JURAT.

El jurat serà designat per l'alcalde o regidor delegat de Cultura i estarà format per tres persones enteses en l'art del dibuix i/o de la pintura. El jurat tindrà la capacitat de resoldre qualsevol incidència sobre la interpretació d'aquestes bases.

7. DECISIÓ DEL JURAT.

Serà inapel·lable, i es podrà declarar desert algun premi si el jurat així ho estima oportú.

El jurat farà una selecció de 20-23 obres que s'exposaran al MUCBE-Centre Cultural del Convent de Sant Francesc, del 8 al 24 d'abril de 2016.

La decisió del Jurat es farà pública al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Benicarló i a la pàgina web (www.ajuntamentdebenicarlo.org).

8. CRITERIS.

Qualitat expressiva de l'obra.

Creativitat.

Originalitat.

Perfecció tècnica i artística.

Composició.

Dificultat.

9. PREMIS.

Els premis seran els següents:

Per modalitat i categoria:

- 1r premi pintura: 500 EUR i diploma.

- 2n premi pintura: 120 EUR i diploma.

- 3r premi pintura: 60 EUR i diploma.

- 1r premi dibuix: 300 EUR i diploma.

- 2n premi dibuix: 120 EUR i diploma.

- 3r premi dibuix: 60 EUR i diploma.

Els premis no podran ser acumulatius ni divisibles dins de la mateixa categoria.

Les obres premiades amb el Primer Premi passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Benicarló.

D'acord amb la llei 35/2006 del IRPF serà del 19% en aquelles quantitats que procedisca.

10. TRAMITACIÓ I DIFUSIÓ DEL CONCURS.

L'Ajuntament de Benicarló donarà difusió del funcionament del concurs segons les presents bases, a través de la web municipal i entitats del municipi.

El resultat del concurs es justificarà documentalment mitjançant l'acta del resultat, que firmaran les persones integrants del jurat i es traslladarà al Departament d'Intervenció per a la tramitació de l'expedient.

11. LLIURAMENT DE PREMIS.

La decisió del jurat es coneixerà en el mateix moment del lliurament dels premis, que tindrà lloc en l'acte d'inauguració de l'exposició de les obres presentades, i serà el dia 8 d'abril de 2016, a les 19:00 hores, al Centre Cultural del Convent de Sant Francesc.

Serà necessària la presència dels guanyadors o qualsevol persona en qui deleguen. La no assistència suposarà la renúncia als premis.

12. NOTES.

Els concursants es responsabilitzen totalment de qualsevol reclamació o denuncia que poguera tindre lloc respecte l'autenticitat o drets de les obres.

L'acceptació en la participació en el concurs garanteix que els participants siguen els creadors i propietaris de les obres presentades i que no hagen renunciat a cap dret moral o legal sobre les obres, així como que es responsabilitzen totalment que no existeixen drets a tercers en les obres presentades, sent responsables de tota possible reclamació que poguera haver per drets d'imatge.

Les obres premiades quedaran en propietat de l'Ajuntament. Els autors premiats accepten que la seua obra puga ser exposada i que pugui reproduir-se en qualsevol mitjà d'àmbit mundial, inclosos catàlegs i pàgines d'Internet per a un ús promocional i de difusió de Benicarló, i sense que aquest fet comporte cap pagament a l'autor.

La propietat intel·lectual de les obres premiades serà mantinguda en tot moment per l'autor i sempre que s'utilitze algun dibuix o pintura, haurà de constar el nom de l'autor.

L'organització tindrà la màxima cura en la conservació, tractament i devolució dels dibuixos i pintures, però no es farà càrrec de les possibles pèrdues, robatoris o deteriorament que puguen sofrir les mateixes.

Els autors o persones autoritzades han de retirar els treballs no premiats en el termini màxim d'un mes, comptador des de la data de clausura de l'exposició. Transcorregut aquest temps, les obres que no s'hagen retirat, quedaran en propietat de l'Ajuntament, acceptant els participants que tinguen el mateix tractament que les premiades en quant al seu ús per part de l'organització.

El fet de participar en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases, quedant facultat el Jurat per a la interpretació i resolució dels casos no previstos a les mateixes.

Creat per david el 01/04/2016
© 2000-2019 Equip Desenvolupament Web Imprimir