Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
NORMATIVA APLICABLE AL SECTOR COMERCIAL

Ordenances comercials

La capacitat normativa de les entitats locals en matèria de comerç es redueix a l'adopció d'ordenances reguladores de les activitats comercials per a les quals la legislació estatal i autonòmica deixa marge als respectius municipis.

És el cas del funcionament dels mercats municipals, o dels mercats de venda no sedentària, competències exercides pels municipis en virtud de la legislació sobre règim local.

A més de les ordenances de funcionament i règim intern, que a continuació es recullen, les entitats locals emeten també les normes que regulen els pagaments municipals associats a l'exercici de l'activitat comercial, que es poden consultar a la secció Ordenances Fiscals de la web municipal.

Des d'aquesta secció es poden consultar les ordenances municipals que afecten a l'activitat comercial, que es publiquen també al Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP).

  • Estatuts del Consell Municipal de Desenvolupament Local Aci podeu consultar els text íntegre aprovat per acord plenari del 30 de juny de 2016 i publicat al Butlletí Oficial de la Provincia número 113 de data 17 de setembre de 2016.
  • Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Benicarló Text íntegre i vigent de l'ordenança reguladora de la venda no sedentària a Benicarló, publicada al BOP (Butlletí Oficial de la Província de Castelló) el 28 d'octubre de 2004, incorporant les modificacions publicades al BOP núm 23 de data 22 de febrer de 2007 i al BOP núm 70 de data 7 de juny de 2008, modificada pel Ple de l'Ajuntament del 20 de juliol text publicat al BOP núm. 90 del 28 de juliol que va entrar en vigor el dia 23 d'agost de 2012. L'última modificació a esta Ordenança reguladora de la venda no sedentària s'ha entès definitivament aprovada per Decret d'Alcaldia de data 6 de juny de 2013. El text íntegre de la modificació s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 69, de data 8 de juny de 2013 i ha entrat en vigor en data 5 de juliol de 2013.
  • Ordenança reguladora dels serveis municipals de Consum Text íntegre i vigent de l'ordenança reguladora dels Serveis Locals de Consum, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm 36 de data 24 de març de 2012,i ha entrat en vigor el dia 17 d'abril de 2012.
  • Reglament del Mercat Públic al detall Text complet del reglament que regula el funcionament del Mercat Municipal, modificat per acord plenari del 25/09/14. Text publicat al BOP núm 152 del 18/12/14

i en castellà teniu:

Document Idioma Format Longitud Actualitzat Autor

Guía de prácticas correctas de higiene para la venta y preparación de alimentos en mercados no sedentarios

Aquí puede consultar esta guía práctica editada por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana donde se recogen las condiciones específicas que deben cumplir las personas vendedoras

c pdf 6,26 MB 05/06/2018

cinta

Mercat del Dimecres zona Pl. De la Constitució

Ací podeu consultar el plànol de situació del Mercat del Dimecres a la zona de la Pl. De la Constitució

v pdf 614,93 KB 09/08/2012

cinta

Mercat Dimecres zona de la Pl. De la Constitució

Ací podeu consultar el resultat del sorteig celebrat el dia 8 d'agost de 2012, per a determinar les noves parades del Dimecres a la zona de la Pl. De la Constitució

v pdf 35,03 KB 09/08/2012

cinta

Reglament General del Mercat. Condicions de les parades del Mercat

Ací podeu consultar les condicions higiènic-sanitàries que tenen que reunir les parades de venda del Mercat.

pdf 40,68 KB 13/02/2015

cinta

Reglament General del Mercat. Esquema gràfic de les parades

Ací podeu consultar l'esquema gràfic de la imatge exterior de les parades del Mercat Municipal

pdf 36,97 KB 13/02/2015

cinta

Reglament regulador de l'ús dels horts públics i del banc de erres agrícoles

Anunci d'exposició pública dels text del reglament, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió del dia 30 de juny de 2016.

v pdf 30,68 KB 11/07/2016

cinta

Requisits bàsics per a exercir la venda no sedentària d'aliments

Ací podeu consultar el chek-list dels requisits bàsics per a locals de venda no sedentària (carpes,tenderetesi vehicles ambulants) dedicats al subministrament d'aliments. (NORMATIVA APLICABLE: Capítulo III, Anexo II Reglamento (CE) Nº 852/2004)

pdf 41,72 KB 27/04/2016

cinta

Requisits bàsics per al locals de venda no sedentària d'aliments

Ací podeu consultar els requisits bàsics dels locals de venda no sedentària dedicats al subministrament d'aliments

pdf 40,69 KB 27/04/2016

cinta

Creat per pere el 22/03/2005
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 21/03/2019 13:18 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló