Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
ACTUALITAT

Informació d'Interés

 • Concurs de Fotografia Ciutat de Benicarló La Regidoria de Cultura ha convocat el XX Concurs de Fotografia Ciutat de Benicarló. El termini per a presentar les obres finalitza el 14 d'octubre. <a href="http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/r2h/files/22060.pdf">Consulteu les bases</a>.
 • Contractació temporal de professionals per al projecte Programa Experiemental «Obsedi Maestrat Litoral» S'han publicat les bases reguladores del procés selectiu per a la contractació temporal de professionals per al projecte Programa Experiemental «Obsedi Maestrat Litoral». El termini màxim per a presentar instàncies finalitza als 5 dies comptadors des de l'endemà de la publicació al BOP. <a href="http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/gov/pgov-oposicions-ajt.php3">Més informació</a>.
 • Novetats sobre les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià La Conselleria d'Educació ha publicat la Resolució per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. Enguany la convocatòria presenta diverses novetats respecte dels anys anteriors. Consulteu la <a href="http://bit.ly/2FxwAG8">resolució completa</a>. També podeu consultar el recull de <a href="http://bit.ly/2oPMRwD">preguntes freqüents</a> sobre aquesta convocatòria que ha elaborat Aviva Benicarló.
 • Persona destacada en l'àmbit cultural 2018 La Regidoria de Cultura ha obert el termini per a la presentació de candidatures per a l'elecció de la persona destacada en l'àmbit cultural de la ciutat de Benicarló 2018. Les propostes es poden presentar fins al 3 de juliol. <a href="http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/pdo/ppdo-shostd.php3?i_pdo=16491&g_idioma=v&i_url=/cul/pcul-ordenances-reglaments.php3">Consulteu aquí les bases</a>.
 • Pla Renhata 2018 La Generalitat Valenciana ha convocat les ajudes del nou Pla Renhata 2018 per a reforma interior d'habitatges. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 10 de juliol. <a href="https://goo.gl/GxaNb5">Més informació</a>.
 • Procés selectiu per a cobrir interinament un lloc vacant d'auxiliar de Turisme S'han publicat les bases del procés selectiu per a coneixement dels interessats a efectes de què els aspirants puguen preparar els exercicis de la fase d'oposició. Encara no es poden presentar les sol·licituds, però ja es poden consultar les bases. <a href="http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/r2h/fit/00179-00-4-Nota%20informativa%20bases%20de%20Turismo.pdf">Més informació</a>.
 • Programa de termalisme de l'IMSERSO per a l'any 2018 El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a través de l'IMSERSO, engega el Programa de Termalisme Social per a la temporada de 2018.
 • Programa de termalisme valencià La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives convoca un any més el Programa de Termalisme Valencià, que ofereix la possibilitat de gaudir de tractaments termals, als pensionistes que per prescripció facultativa ho necessiten, en establiments balnearis de la Comunitat Valenciana. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d'octubre de 2018.
 • Programa de turisme de l'IMSERSO per a la temporada 2018/19 El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a través de l'IMSERSO, ha posat en marxa la segona fase del programa de Turisme per a la temporada 2018-2019. El termini per a presentar les sol·licituds per a aquesta segona fase és el 26 de febrer de 2019.
 • Programa de vacances per a majors Castelló Sénior de la província de Castelló La Diputació de Castelló ha posat en marxa el programa de vacances per a majors Castelló Sénior. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 2 d'agost de 2018.
 • Programa de vacances socials per a majors de la Comunitat Valenciana La Generalitat Valenciana ha posat en marxa el programa de vacances socials. Els viatges es realitzaran el 2019. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 13 de juliol de 2018.
 • Registre de bicicletes de la Policia Local Amb l'objectiu de facilitar la identificació de les bicicletes robades, la Policia Local de Benicarló ha obert un registre de bicicletes on es poden inscriure voluntàriament i gratuïtament tots els propietaris. Per a més informació podeu contactar amb la Policia Local de Benicarló (c. del Doctor Coll,5. Tel. 964 475 300) correu.policia@ajuntamentdebenicarlo.org
 • Repartiment de bosses per al reciclatge de residus en l'àmbit domèstic La Regidoria de Medi Ambient facilita de manera gratuïta bosses tricompartimentades per al foment de la separació dels residus en l'àmbit domèstic. Les bosses es poden recollir a l'oficina d'atenció ciutadana de serveis públics municipals situada a la Plaça del Ministre Marcelino Domingo. Més informació al telèfon 964 461 253.
 • XXXIX Certamen de Pintura Ciutat de Benicarló. XII Biennal La Regidoria de Cultura ha publicat les bases per al XXXIX Certamen de Pintura Ciutat de Benicarló, també conegut com a Biennal de Pintura. El termini per a presentar les obres finalitza l'1 de juliol. <a href="http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/r2h/files/22056.pdf">Consulteu les bases</a>.

i en castellà teniu:

 • Concurso de Fotografía Ciutat de Benicarló La Concejalía de Cultura ha convocado el XX Concurso de Fotografía Ciutat de Benicarló. El plazo para presentar las obras finaliza el 14 de octubre. <a href="http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/r2h/files/22061.pdf">Consultad las bases</a>.
 • Contratación temporal de profesionales para el proyecto Programa Experiemental «Obsedi Maestrat Litoral» Se han publicado las bases reguladoras del proceso selectivo para la contratación temporal de profesionales para el proyecto Programa Experiemental «Obsedi Maestrat Litoral». El plazo máximo para presentar instancias finaliza a los 5 días contadores desde el día siguiente de la publicación al BOP. <a href="http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/gov/pgov-oposicions-ajt.php3">Más información</a>.
 • Novedades sobre les pruebas de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià La Conselleria de Educación ha publicado la Resolución por la cual se convocan las pruebas para la obtención de los certificados de conocimientos de lengua de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. Este año la convocatoria presenta varias novedades respecto de los años anteriores. Consultad la <a href=http://bit.ly/2FxwAG8>resolución completa</a>. También podéis consultar la compilación de <a href=http://bit.ly/2oPMRwD>preguntas frecuentes</a> sobre esta convocatoria que ha elaborado Aviva Benicarló.
 • Novedades sobre les pruebas de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià La Conselleria de Educación ha publicado la Resolución por la cual se convocan las pruebas para la obtención de los certificados de conocimientos de lengua de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. Este año la convocatoria presenta varias novedades respecto de los años anteriores. Consultad la <a href=http://bit.ly/2fxwag8>resolución completa</a>. También podéis consultar la compilación de <a href=http://bit.ly/2opmrwd>preguntas frecuentes</a> sobre esta convocatoria que ha elaborado Aviva Benicarló.
 • Persona destacada en el ámbito cultural 2018 La Concejalía de Cultura ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas para la elección de la persona destacada en el ámbito cultural de la ciudad de Benicarló 2018. Las propuestas pueden presentarse hasta el 3 de julio. <a href="http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/pdo/ppdo-shostd.php3?i_pdo=16491&g_idioma=v&i_url=/cul/pcul-ordenances-reglaments.php3">Consulten aquí las bases</a>.
 • Plan Renhata 2018 La Generalitat Valenciana ha convocado las ayudas del nuevo Plan Renhata 2018 para reforma interior de viviendas. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 10 de julio. <a href="https://goo.gl/GxaNb5">Más información</a>.
 • Proceso selectivo para cubrir interinamente un puesto vacante de auxiliar de Turismo Se han publicado las bases del proceso selectivo para conocimiento de los interesados a efectos de que los aspirantes puedan preparar los ejercicios de la fase de oposición. Todavía no se pueden presentar las solicitudes, pero ya se pueden consultar las bases. <a href="http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/r2h/fit/00179-00-4-Nota%20informativa%20bases%20de%20Turismo.pdf">Más información</a>.
 • Programa de termalismo del IMSERSO para el año 2018 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del IMSERSO, pone en marcha el Programa de Termalismo Social para la temporada de 2018.
 • Programa de termalismo valenciano La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas convoca un año más el Programa de Termalismo Valenciano, que ofrece la posibilidad de disfrutar de tratamientos termales, a los pensionistas que por prescripción facultativa lo necesiten, en establecimientos balnearios de la Comunitat Valenciana. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de octubre de 2018.
 • Programa de Turismo del IMSERSO para la temporada 2017-2018 El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ha puesto en marcha un año más el programa de Turismo para la temporada 2017-2018. El plazo para presentar solicitudes para la primera fase será hasta el 7 de junio de 2017, y para la segunda fase hasta el 26 de febrero de 2018.
 • Programa de turismo del IMSERSO para la temporada 2018/19 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del IMSERSO, ha puesto en marcha la segunda fase del programa de Turismo para la temporada 2018-2019. El plazo para presentar las solicitudes para esta segunda fase es hasta el 26 de febrero de 2019.
 • Programa de vacaciones para mayores Castelló Senior de la provincia de Castellón La Diputación de Castelló ha puesto en marcha el programa de vacaciones para mayores Castelló Sénior. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 2 de agosto de 2018.
 • Programa de vacaciones sociales para mayores de la Comunidad Valenciana La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha el programa de vacaciones sociales. Los viajes se realizarán el 2019. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 13 de julio de 2018.
 • Registro de bicicletas de la Policía Local Con el objetivo de facilitar la identificación de las bicicletas robadas, la Policía Local de Benicarló ha abierto un registro de bicicletas donde se pueden inscribir voluntaria y gratuitamente todos los propietarios. Para más información podéis contactar con la Policía Local de Benicarló (c. del Doctor Coll, 5. Tel. 964475300) correu.policia @ ajuntamentdebenicarlo.org
 • Reparto de bolsas para el reciclaje de residuos en el ámbito doméstico La Concejalía de Medio ambiente facilita de manera gratuita bolsas tricompartimentadas para el fomento de la separación de los residuos en el ámbito doméstico. Las bolsas se pueden recoger en la oficina de atención ciudadana de servicios públicos municipales situada en la Plaza del Ministro Marcelino Domingo. Más información al teléfono 964 461 253.
 • XXXIX Certamen de Pintura Ciutat de Benicarló. XII Bienal La Concejalía de Cultura ha publicado las bases para el XXXIX Certamen de Pintura Ciutat de Benicarló, también conocido como Bienal de Pintura. El plazo para presentar las obras finaliza el 1 de julio. <a href="http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/r2h/files/22057.pdf">Consultad las bases</a>.
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 21/06/2018 14:10 © 2000-2018 Ajuntament de Benicarló